Taakverdeling Bestuur s.v. NAS

Taakverdeling bestuur s.v. NAS per 6 april 2016[/fancy_header]

Het bestuur (algemeen);

 • Vertegenwoordigd de rechtspersoon,
 • Zorgt voor een taakverdeling van het bestuur welke is samengevat in een organogram,
 • Zorgt voor een bezetting van ondersteunende commissies en de uitvoering van de taken,
 • Heeft regelmatig overleg met de Stichting aangaande het beheer en onderhoud van de accommodatie,
 • Legt, minimaal 1 maal per jaar, verantwoording af in de ledenvergadering over het door haar gevoerde bestuur en beleid,

Het bestuurslid “voorzitter”;

 • Leidt de vereniging en is eerste aanspreekpunt en contactpersoon van de vereniging,
 • Leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen,
 • Onderhoudt contacten met externen,
 • Is verantwoordelijk voor het verenigings- en vrijwilligersbeleid binnen de geldende Statuten en het daarvan afgeleide  Huishoudelijk Reglement,

Het bestuurslid “secretaris”;

 • Verzorgt in overleg de agenda voor bestuurs- en ledenvergaderingen,
 • Notuleert de bestuurs- en ledenvergaderingen inclusief de actielijst en zorgt voor distributie,
 • Verzorgt en beheert de inkomende- en uitgaande- correspondentie inclusief de officiële stukken. (hypotheek-, contract-, oprichtings-stukken, statuten, vergunningen en het Huishoudelijk Reglement)
 • Verzorgt de completering van het jaarverslag,
 • Verzorgt de postdistributie,
 • Is verantwoordelijk voor de lediging van de kledingcontainer,
 • Is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de website,
 • Is verantwoordelijk voor het project Schoolkorfbal,
 • Is verantwoordelijk voor de collecte en de contacten met het Fonds Gehandicaptensport.

Het bestuurslid “penningmeester”;

 • Beheert de rekening en de kas,
 • Beheert en voert de transacties m.b.t. de inkomsten en uitgaven uit,
 • Verzorgt de periodieke financiële verantwoording zoals een jaarrekening en een balans,
 • Verzorgt de financiële administratie en laat deze minimaal 1 maal per jaar controleren door de kascommissie,
 • Stelt in overleg een begroting op en legt deze voor aan het bestuur en de ALV,
 • Bewaakt de begroting,
 • Int, in overleg, na afspraak of aanvraag: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies,
 • Verzorgt de opgave en afdracht m.b.t. belastingen,
 • Is contactpersoon met de Stichting en de kantinecommissie.

Het bestuurslid “wedstrijdsecretaris”;

 • Is verantwoordelijk voor de technische zaken, (onderhoudt contacten met de teams, trainers (trainingsprogramma), leiders/aanvoerders)
 • Is verantwoordelijk voor de arbitrage en verenigingsbegeleiding, (scheidsrechters)
 • Verzorgt de ledenadministratie inclusief speelpasjes en bondsafdracht,
 • Verzorgt de inschrijving en teamopgave voor de competitie en toernooien
 • Verzorgt i.s.m. het KNKV het competitieschema (wedstrijdprogramma),
 • Verzorgt de administratie en afhandeling van de wedstrijdformulieren,
 • Onderhoudt contacten met de collega-verenigingen wanneer het gaat om competitiezaken,
 • Verzorgt de persberichten / wedstrijdverslagen aangaande het competitieverloop,
 • Is verantwoordelijk voor het uitkomen van de Nieuwsbrief,
 • Is verantwoordelijk voor de actualisatie van een clubflyer en infoboekje
 • Verzorgt de zaalhuur,
 • Verzorgt het (competitie) jaarverslag.

Het bestuurslid “sponsoring”;

 • Verzorgt de sponsormap,
 • Verzorgt het sponsorbeleid en voert deze uit,
 • Werft en onderhoudt contacten met sponsors en donateurs, (o.a. informatieverstrekking, belangenbehartiging en afspraken)
 • Stelt sponsorcontracten op en legt afspraken t.a.v. sponsoring vast.