Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement s.v. NAS

Artikel I. Algemene Bepalingen
Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd in de eerste notariële akte van oprichting d.d. 13 december 1979 en vervolgens de gewijzigde akte van 22 april 2008 bevat dit huishoudelijk reglement een nadere uitwerking van wat in de statuten is bepaald. Waar in dit reglement de mannelijke vorm gekozen is dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden.

Artikel II. Clubtenue
Voor de spelende leden wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur de officiële verenigingskleuren vastgesteld waarin de wedstrijden worden gespeeld. Deze kleuren zijn groen shirt en zwarte rok/broek. Sokken of kousen zijn zwart. Het shirt en rok/broek worden door de vereniging beschikbaar gesteld. De sokken en het trainingspak zijn voor rekening van het lid. Per team is er eenheid van tenue. Het bestuur is gemachtigd het clubkostuum te wijzigen onder voorbehoud dat de kleuren zoals vermeld worden aangehouden. Het wassen van de kleding wordt per team onder verantwoordelijkheid van de teamleiding in onderling overleg geregeld.

Artikel III. Lidmaatschap
Aanmelding van een lid geschiedt schriftelijk bij de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris brengt de aanmelding de eerst volgende bestuursvergadering ter voordracht bij de bestuursleden, waarop het nieuwe lid formeel is ingeschreven. Ieder lid is verplicht bij adreswijziging dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de wedstrijdsecretaris. Opzegging van het lidmaatschap dient als bedoeld in artikel 11 onder 2 van de statuten schriftelijk te geschieden bij de wedstrijdsecretaris.

Artikel IV. Gedragscode
Sportiviteit en respect zijn termen die samenkomen in een Gedragscode. In de Algemene ledenvergadering van 18 april 2013 hebben de leden ingestemd met deze Gedragscode. Elk lid, toeschouwer, supporter, vrijwilliger of betrokkene van s.v. NAS  zal deze Gedragscode in acht nemen. Dit geldt zowel bij trainingen, thuis- en uitwedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten of cursussen. We;

 • zijn een voorbeeld voor anderen en een goede gastheer,
 • hebben respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer / coach, de begeleiding en de toeschouwers,
 • accepteren de beslissingen van scheidsrechter,  de leiding en het bestuur,
 • gebruiken geen geweld, niet mondeling, niet lichamelijk en niet met gebarentaal,
 • pesten niet en vernederen niemand,
 • zijn sportief ook bij verlies,
 • zijn op tijd aanwezig,
 • laten geen rommel in de kleedkamer of accommodatie achter,
 • zijn zuinig op de spullen van de vereniging,
 • stelen niet en blijven dus van elkaars spullen af,
 • sporten voor ons plezier en voor onze ontspanning.

Artikel V. Jubilarissen
s.v. NAS zal aan de volgende jubilea aandacht schenken;

 • 10 jaar lid. Het lid ontvangt een oorkonde en een kleine attentie,
 • 15 jaar lid. Het lid ontvangt een oorkonde en een cadeaubon,
 • 25 jaar lid. Het lid ontvangt de KNKV-speld, een oorkonde en een cadeaubon
 • 30 jaar lid. Het lid ontvangt een cadeaubon,
 • 35 jaar lid. Het lid ontvangt een cadeaubon.

Artikel VI. Categorieën
Voor de deelname van leden aan de vastgestelde competities gelden de categorieën in overeenstemming met daarvoor geldende indelingen zoals door het KNKV en/of het District Zuid daarvan is vastgesteld. De uitvoering van deze indeling in de verschillende categorieën en voor zover aan de orde afzonderlijke teams ligt in handen bij de leden van de Technische Commissie. In geval een team niet over voldoende speelsters kan beschikken, kan door de Voorzitter van de TC een speelster uit een ander team als reserve worden aangewezen.

Artikel VII. Rechten leden
Elk lid zoals omschreven in artikel 8 onder 1 heeft tijdens de algemene leden vergadering spreekrecht. Gelet op de orde van de vergadering kan de voorzitter iemand dit recht ontzeggen. Elk lid heeft recht gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het mate­rieel van de vereni­ging. Daarbij dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwij­zingen in acht te worden genomen. Elk lid heeft recht te worden ingedeeld in een in de competitie uitkomende ploeg mits daarbij aan de door het KNKV gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetref­fende team verbonden verplichtingen worden nageleefd. Elk lid heeft recht deel te nemen aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden. Elk lid heeft recht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Artikel VIII. Verplichtingen leden
Elk lid heeft onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de statuten de volgende verplichtingen: Zich als een waardig lid van de vereniging te gedragen en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven.
Bij indeling in een team aan de wedstrijden van dit en van andere teams, waarvoor zij als invaller wordt aangewezen, zo enigszins mogelijk, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te melden. Wanneer een team over onvoldoende speelsters beschikt, dienen de teamleidsters dit onderling te regelen. Ingeval structureel een probleem bestaat binnen een team, zal door de wedstrijdsecretaris in goed overleg een passende oplossing worden geboden. Het algemene belang van de vereniging zal hierbij prevaleren boven het  individuele belang van de afzonderlijke leden. Bij verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het door de technische commissie vastgestelde tijdstip de teamleiding (coach en/of aanvoerder) op de hoogte te worden gesteld.
Bij indeling in een team aan de trainingen deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te melden. Bij verhindering om aan de trainingen deel te nemen dit door te geven aan desbetreffende trainer. Het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden. Aan de vereniging in rekening gebrachte schade en door de bond aan de vereniging opgelegde boetes kan aan de betrokken leden worden doorberekend, zulks ter beoordeling van het bestuur. De morele plicht om de algemene ledenvergadering en de voor haar team uitgeschreven bijeenkomsten bij te wonen.

Artikel IX. Contributie
De contributie is gerelateerd aan de verschillende categorieën zoals hiervoor in artikel V zijn bedoeld. Behoudens contributie zijn de leden eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij toetreding als lid. De hoogte van de contributie evenals van het inschrijfgeld en de wijze van betaling wordt jaarlijks door de algemene leden vergadering op voordracht van het bestuur voor het lopende jaar vastgesteld. De wijze van overige contributie bepalingen staat ter beoordeling aan het bestuur.
Restitutie van de contributie is onder de volgende  voorwaarden mogelijk:

 • Er is sprake van een betalend lid en
 • Er is sprake van een blessure of letsel,
 • waarbij de afwezigheid  geldt voor trainingen en wedstrijden,
 • en er sprake is van een afwezigheid van langer dan twee maanden.

Voor het berekenen van de hoogte worden de volgende richtlijnen in acht genomen:
Op de jaarcontributie wordt de verplichte bijdrage voor inschrijving KNKV in mindering gebracht. Op de jaarcontributie wordt een bedrag van € 7,50 in mindering gebracht voor administratiekosten. Het restant wordt omgerekend in een maandbedrag, hiervoor wordt 10 maanden aanhouden. Het aantal afwezige maanden wordt met dit maandbedrag vermenigvuldigd.Uitbetaling geschiedt eerst na een afwezigheid van 2 maanden. Over de eerste twee maanden afwezigheid wordt geen restitutie verleend.
Hardheidsclausule:
Daar waar bovenstaande richtlijnen in specifieke situaties onbillijk of ontoereikend zijn, kan het bestuur afwijkend besluiten. Bovenstaande bepalingen / richtlijnen aangaande de restitutie treden per direct in werking na goedkeuring van de ledenvergadering van 12 april 2011.
Ook is er aanpassing van de contributie mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van een uitwonend lid waarbij het, na oordeel van het bestuur, in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat het lid wekelijks aan de training deelneemt,
 • Waarbij vooraf de competitie een schriftelijk verzoek bij het bestuur is ingediend,
 • En waarbij de beschikbaarheid dan wel afwezigheid van het lid vooraf is overeengekomen met de TC, begeleiding en trainer van het desbetreffende team.

De contributie van een uitwonend lid welke voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven zal in principe 75% van de volledige som bedragen. Daar waar bovenstaande richtlijnen in specifieke situaties onbillijk of ontoereikend zijn, kan het bestuur afwijkend besluiten.

Artikel X. Reiskosten
Bij toerbeurt zijn de teams zelf verplicht het vervoer bij uitwedstrijden te regelen. De teamleiding maakt hiervoor een schema. Het is de verantwoordelijkheid van desbetreffende teamlid of diens wettelijk vertegenwoordiger bij verhindering zelf actie te ondernemen om alternatief vervoer te regelen. Er worden geen reiskosten vergoed. In bijzondere situaties mag het bestuur gemaakte reiskosten op basis van openbaar vervoer vergoeden zulks ter beoordeling aan het bestuur.

Artikel XI. Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het ziet te­vens toe op de naleving en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement, evenals die van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd delen van zijn taak te laten uitoefenen door commissies. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de penningmeester gemachtigd. Uit hoofde van de functie is tevens de voorzitter gemachtigd. Deze zal echter afzien van dit recht tenzij door bijzondere omstandigheden de penningmeester niet in staat is zijn functie uit te oefenen. Het bestuur doet verder al datgene wat in het belang van de vereniging en voor het door haar beoogde doel gewenst is.
Het bestuur heeft hierin een eigenstandige rol en dient hierover achteraf verslag te doen tijdens de jaarvergadering. Ter aanvulling op de statuten, dient het bestuur wanneer het in zijn geheel aftreedt aan te blijven tot de algemene ledenvergadering waarin de benoeming van een nieuw bestuur kan plaats vinden. Deze algemene ledenvergadering als hiervoor bedoeld te houden dient uiterlijk binnen twee maanden plaats te vinden na de datum waarop het zittende bestuur het besluit tot aftreden openbaar heeft gemaakt. Het bestuur heeft het recht zich te laten bijstaan door adviseurs. Deze mogen aan de discussie deelnemen maar hebben geen stemrecht tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur stelt een taakverdeling per bestuurslid of commissie op. Tevens stelt ze een organogram op. De taakverdeling en het organogram maken deel uit van het huishoudelijk reglement.

Artikel XII. Het bestuurslid Voorzitter
De Voorzitter wordt benoemd door de ledenvergadering. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene leden vergaderingen en handhaaft de orde daarvan. Hij heeft recht de besprekingen te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is, voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht verdere bespreking toe te laten, indien ten minste een derde van de stemgerechtigde leden dit wenst. De voorzitter heeft recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, behalve tot die van de kascommissie, die in verenigingsverband plaatsvinden. Desgevraagd heeft hij daar een adviserende stem.

Artikel XIII. Het bestuurslid Secretaris
De secretaris wordt door en uit het bestuur gekozen. De secretaris voert namens en in overleg met het bestuur de correspondentie. Hij is belast met het bijhouden van het verenigingsregister zoals vermeld van de statuten. Hij zorgt dat bij alle vergaderingen aanwezig zijn; een afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement evenals een presentie lijst. Hij beheert het archief en bewaart daarin alle inkomende, respectievelijk kopieën van uitgaande stukken. Hij draagt zorg voor het secretarieel jaar verslag. Hij draagt zorg voor de bekendmaking van bestuursmededelingen en/of besluiten aan de leden.

Artikel XIV. Het bestuurslid Penningmeester
De penningmeester wordt door en uit het bestuur gekozen. De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke en controleerbare wijze. Hij int contributies, donaties en ander gelden en is gerechtigd daartoe kwitanties af te geven. In overleg met het bestuur kan hij delen van deze taken delegeren aan ander bestuursleden. Hij voert de bestuursbesluiten betreffende het financieel beheer uit. Tevens is hij verplicht om op verzoek van de andere bestuursleden inzage te geven in de financiële administratie en rekeningen. Bij zijn aftreden, sluit hij de boeken en draagt deze binnen 7 dagen over aan de kascommissie, die binnen 7 dagen verslag doet aan het bestuur. Hij draagt zorg voor de tijdige samenstelling van het financieel overzicht van de vereniging over het afgelopen jaar als bedoelt in artikel 24 en 25 van de statuten en ziet toe op een tijdige uitvoering van de kascontrole bedoelt in artikel 26 van de statuten. Hij is belast met de controle op de boekhouding van commissies, de bar opbrengsten/inkopen voor zover daar financiële middelen mee gemoeid zijn die buiten zijn directe invloedsfeer omgaan.

Artikel XVI. Het bestuurslid Wedstrijdsecretariaat
Genoemde functionaris wordt door en uit het bestuur gekozen. Het bestuurslid wedstrijdsecretariaat  is uit hoofde van de functie tevens lid van de Technische Commissie. Mede onder aansturing van het bestuurslid Wedstrijdsecretariaat wordt het Technisch Beleidsplan opgesteld door de TC. Taken welke bij het  wedstrijdsecretariaat berusten zijn. Afhandeling van alle wedstrijdzaken waaronder; aanschrijvingen, opstellingen, afgelastingen, terreinkeuringen en eventueel aan te wijzen scheidsrechters.
Verzorgen van de huur van zalen voor trainingen en wedstrijden. Voordragen van trainers. Draagt verder zorg voor de teamindelingen. Handelt naar de richtlijnen neergelegd in het reglement van wedstrijden van het KNKV. Draagt tevens zorg voor het openbaar maken van de uitslagen plus wedstrijdverslagen. Draagt de zorg voor opzet van toernooien.

Artikel XVII. Het bestuurslid Activiteiten en Ondersteuning
Genoemde functionaris wordt door en uit het bestuur gekozen. Onder verantwoordelijkheid van het bestuurlid activiteiten en ondersteuning  valt de coördinatie van de activiteiten en het verzorgen van ondersteuning m.b.t. huishoudelijke zaken.  Hier onder valt het opstellen van een rooster  voor deelname aan de bardiensten en de schoonmaak van de accommodatie. De genoemde functionaris verzorgt de inkoop van de bar consumpties, tijdige afdracht van de baropbrengsten. Afstemming met het bestuurslid Wedstrijdsecretariaat in verband met te houden competitie en toernooien. Tevens is de functionaris aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een jaarprogramma aangaande te houden activiteiten.

Artikel XII. Het bestuurslid Sponsoring
Genoemde functionaris wordt door en uit het bestuur gekozen. Dit bestuurlid is belast met het sponsorbeleid en tracht hiermee structurele inkomsten voor de vereniging te verkrijgen. Genoemde functionaris geeft leiding aan de sponsorcommissie en onderhoudt contacten met de sponsors.

Artikel XVIII. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Tijdens de algemene jaarvergadering zal het bestuur daarvan verslag doen. Voor zover er structurele zaken aan de orde zijn zullen deze leiden tot voorstellen, tot aanpassing en of aanvulling van het huishoudelijk reglement, zulks ter beoordeling van de ledenvergadering.

Dit reglement treedt in werking d.d. 6 april 2016.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2016.