Beleidsplan

Beleidsplan s.v. NAS 2013 t/m 2016

1. Evaluatie Beleidsplan 2007 – 2011

In maart 2007 werd er gesproken over;
• “ontwikkelingen op het gebied van verhuizing van de Beuningse Boys” en “de groei van de hockeyclub” en in dit licht welke mogelijkheden s.v. NAS heeft om “een plaats als actieve sportvereniging binnen de gemeente te behouden”;
• “uitgangspunten” welke door het toen deels nieuwe bestuur moesten worden vertaald in een “goede bestuurlijke omgeving met commissies”;
• Concreet moest er meer aandacht komen voor het mogelijk maken van:
A) een eigen plek in de gemeente,
B) een technisch beleidsplan,
C) sponsoring en ledenwerving.

Wat is er in 2011 van dit plan gerealiseerd?
• Wij hebben een prachtige accommodatie gekregen,
• Er is een technisch beleidsplan gekomen,
• Er is een bestuur wat naar de toekomst kijkt,
• Er zijn commissies (die worden uitgebreid),
• Er is aandacht voor ledenwerving en sponsoring.

2. Wat is er gebeurd in 2012?

In verband met de drukte rondom de verhuizing in 2011 en de bestuurlijke wisselingen is er na het Beleidsplan 2011 geen nieuw Beleidsplan geschreven. Toch is er in 2012 wel degelijk veel gerealiseerd.
• Met het oog op de toekomst hebben we met een groot deel van het bestuur deelgenomen aan de cursus “Besturen met een Visie” welke is aangeboden door het KNKV,
• Er is een nieuwe start gemaakt met de website. Deze was helaas enkele maanden uit de lucht,
• We zijn begonnen met de Kangoeroeklup,
• Het schoolkorfbal heeft voor het eerst plaatsgevonden.
• Ook is er een nieuwe activiteit gerealiseerd; het Koppelschieten.
• Omdat we als club in de regio letterlijk en figuurlijk opvallen d.m.v. het voortouw nemen in allerlei vergaderingen, bijeenkomsten en communicatie zijn we door het KNKV gevraagd om deel te nemen aan het Focusproject. Het project heeft het doel om binnen 2 jaar met 25% nieuwe leden te groeien. Naar concreet 119 leden in 2015. Hierin worden we gesteund door het KNKV in de vorm van deskundigheid op velerlei vlak. Op dit moment hebben we bijna 100 leden.
• Ook zijn we verheugd met het feit dat we al sinds “de nieuwbouw” mogen spreken van een groei in ledenaantal. Vanaf februari 2013 zullen we door de HAN ondersteund worden in het werven van leden. Tevens zal er door de HAN worden gekeken naar subsidiemogelijkheden.

3. Waar willen we heen in 2016?

Er wordt van het bestuur verwacht dat er wordt nagedacht over de toekomst. Hierin heeft het bestuur de leden betrokken door het uitzetten van een Leden enquête. De enquête is door veel leden ingevuld geretourneerd.
De leden hebben o.a. genoemd;
1. een (lichte) groei,
2. het behouden van de gezelligheid,
3. en er mag wel degelijk gepresteerd worden.

Het bestuur heeft deze zaken ook genoemd maar ze zijn tijdens de cursus Besturen met een Visie wat concreter gemaakt. De volgende 5 punten worden hierbij genoemd.
We willen;
1. Binnen 2 jaar zijn gegroeid tot 119 leden (het liefst actief spelende leden);
2. Over 5 jaar willen we presteren met een eerste team op zondag in de eerste klasse;
3. De bestaande (gezellige) activiteiten behouden;
4. De commissies in 2013 uit bouwen op het gebied van a) sponsoring en b) website. Hiermee als doel te bereiken: meer professionaliteit, breder draagvlak en continuïteit. In de komende jaren het ontwikkelen en/of verbeteren van commissies op het gebied van het technisch kader / scheidsrechters / bar- c.q. kantinecommissie;
5. Werken aan veel meer inkomsten door o.a. een beter en professioneler sponsorplan met een daaraan gekoppelde aanpak.

Hoe gaan we dit realiseren?
We zullen de komende 2 jaar in het kader van het Focusproject worden begeleid door het KNKV. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarvoor we ons 100% zullen gaan inzetten. Ook krijgen wij steun vanuit de HAN. De Hoge school Arnhem Nijmegen die samen met ons gaat kijken naar een opzet om meer leden te werven en die de subsidie(on)mogelijkheden onder de loep neemt. Maar het bestuur kan dit niet alleen. Er is veel hulp nodig van een grote(re) groep leden. Er wordt buiten de contributiebetaling en het jaarlijks collecteren nog meer gevraagd. Commissies moeten body krijgen. Op tal van gebied kan s.v. NAS nog hulp gebruiken.

a) De sponsorcommissie:
Het uitwerken van een sponsorplan (een plan van aanpak) wat zal leiden tot inventarisatie van mogelijke sponsoren. Vervolgens het benaderen van sponsoren, het aanbieden van verschillende mogelijkheden en het ontvangen van meer inkomsten.

b) De websitecommissie:
Op de ALV in 2013 zal worden gevraagd wie er in de websitecommissie wil gaan zitten om een voorstel (aan het bestuur) te schrijven wat we met de website willen in de toekomst. Moet de verantwoordelijkheid voor informatieverschaffing bij de leden of bij het bestuur worden gelegd. Concreet de keus: 1) Een actieve benadering via de website van de leden is gewenst of 2) blijven de leden geïnformeerd worden via email door bestuur / leiding / coaches?

In een later stadium 2014 – 2016 moet er meer aandacht worden besteed aan professionalisering en verbreding van het technisch kader, de scheidrechters en de bar / kantinecommissie. Naast de eerder genoemde 5 punten welke absoluut prioriteit hebben willen we tevens aandacht schenken aan sportiviteit / respect op en rondom het veld en het verbeteren en intensiveren van contacten met andere regioclubs teneinde ervaringen en informatie te delen. Sportiviteit en respect moeten als beleid binnen de vereniging worden ontwikkeld, opgenomen en uitgedragen. Een eerste aanzet zal worden gemaakt met het plaatsen van een stukje in de nieuwsbrief. De contacten met andere clubs zouden mogelijk interessant kunnen worden wanneer we iets zouden kunnen opzetten in het kader van thema-avonden.